Rafting adventures

VAŠ PROFIT skupina za pospeševanje prodaje, raziskave in svetovanje d.o.o.

Tax number SI: 86182404
Registration number: 2163136000
VAT payer: SI86182404

Določba o varstvu podatkov/obveznosti informiranja

Splošni pogoji za kupce splavarskih vozovnic SPLOŠNA DOLOČILA

Splosni pogoji in navodila za prevoz s splavom so sestavni del vsake pogodbe ali narocilnice, ki jo skleneta kupec in KOROSKI SPLAVARJI (podjetje VAS PROFIT D.0.0.). Splosni pogoji veljajo tako za individualne kupce, kot organizatorje skupin in turisticne agencije in so javno objavljeni na spletni strani www.splavarjenje.com in na prodajnem mestu. Z nakupom splavarske vozovnice ali podpisom narocilnice potnik, kupec, narocnik soglasa, da je seznanjen s splosnimi pogoji in se z njimi strinja. POMEMBNO: Koroski splavarji (podjetje Vas profit d.o.o. v primeru prodaje splavarske voznje ne nastopa kot organizator turisticnega aranzmaja ali vasega izleta. Podjetje Vas profit d.o.o. lahko potrosniku (pravni ali fizicni osebi) tudi samo proda vstopnico ali storitev za posameznega turisticnega ponudnika (npr.: OGLED KMETIJE KLNACNIK, OBISK POLOVEGA MLINA, LIBELICE in druge produkte, ki so predmet prodaje podjetja Vas profit d.o.o.). V tern primeru podjetje Vas profit d.o.o. ne nastopa kot organizator, ampak kot posrednik. V tern primeru uveljavlja potnik vse reklamacije na kraju samem (direktno pri ponudniku, katerega storitev je kupil) in tudi sam prevzema organizacijo izleta. V primeru, da podjetje Vas profit le priporoca posamezen turisticni produkt in ga tudi ne zaracunava podjetje Vas profit nastopa zgolj kot informator. T udi v tern primeru potnik uveljavlja vse reklamacije na kraju samem in sam prevzema organizacijo izleta.

NAROČILA IN ODPOVED
Podjetje Vas profit d.o.o. ne vraca denarja za ze placano stevilo oseb v kolikor je na dan koriscenja storitve stevilo potnikov manjse ad narocenega, razen v primeru odjave v dolocenih rokih. Podjetje Vas profit d.o.o. v primeru placila na dan koriscenja storitve zaracuna naroceno stevilo oseb, tudi ce je dejansko stevilo oseb manjse ad narocenega. Rezervacija je opravljena s potrditvijo termina z narocilnico. Od dneva vase potrditve rezervacije odklanjamo □stale povprasevalce, zato vam v primeru odpovedi zaracunavamo stroske odpovedi. Pod naslednjimi pogoji: Narocnik ima moznost odpovedi najkasneje 14 dni pred izvedbo brez stroskov odpovedi. Za odpovedi 7-14 dni pred izvedbo narocnik placa 50% od vrednosti rezervacije. Odpoved splavarske voznje 7 dni pred izvedbo izleta je mozna a narocnik placa celotno vrednost narocenega izleta. Narocnik v obeh primerih (50% placilo in 100% placilo zaradi odpovedi) lahko koristi placano storitev na drug termin v obdobju 12 mesecev od pisne odpovedi.

PLAČILO
Potniki vozovnico za plovbo placajo pred pricetkom plovbe v splavarskem pristanu ali po predracunu dva dni pred prihodom. Ne glede na izbrano vrsto placila prejmete vstopnice v splavarskem pristanu na dan splavarske voznje. Vstopnica je obvezna za vstop na splav. T uristicne agencije vozovnice in druge narocene storitve poravnajo v gotovini pred opravljeno storitvijo ali po avansnem racunu ali z narocilnico/ vavcerjem. Podjetje Vas profit d.o.o. ne vraca denarja za rezervirane in ze placane vstopnice v kolikor je bilo naroceno doloceno stevilo splavarskih vozovnic, na dan splavarjenja pa je stevilo potnikov manjse (velja za primer prodaje turisticnim agencijam in skupinam potnikov/ pravnim osebam, drustvom, … ), razen v primeru odjave v zgoraj dolocenih rokih.

STORITVE ZAJETE V CENI SPLAVARSKEVOZOVNICE IN DRUGE STORITVE
V ceno splavarske vozovnice je vkljucen prevoz potnika in njegove osebne prtljage na relaciji plovbe splava. Na vsaki splavarski voznji se v okviru gostinske ponudbe odvija animacijski program. Dodatno lahko potnik naroci hrano ali pijaco. Neorganizirani individualni potniki lahko narocijo obrok pred plovbo, organizirane skupine pa ga morajo dodatno narociti ob pisni najavi, rezervaciji za nakup vozovnic. Za placilo dodatnih storitev veljajo enaki pogoji, kotza placilovozovnic.

CENE
Cene splavarskih vozovnic so objavljene na uradnem ceniku podjetja Vas profit d.o.o .. Cene so oblikovane glede na stevilo rezerviranih oseb in so navedene v veljavnem ceniku.

DOKUMENTI
Potnik, ki uveljavlja popust , oz. poseduje razlicne bone, darilne bone, ali kakrsno koli drugo obliko negotovinskega placilnega sredstva iz katerih ni razvidna njegova identiteta, pa jo prodajalec potrebuje, mora na zahtevo osebja podjetja Vas profit d.o.o. pokazati veljaven osebni dokument. Organizatorji skupin in turisticne agencije morajo osebju ob prevzemu ali placilu splavarskih vozovnic predloziti potrjeno rezervacijo za narocene storitve ali potrdilo o predplacilu.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Podjetje Vas profit d.o.o. ima v primeru drugih nepredvidenih dogodkov , ki ne omogocajo izvedbo splavarske voznje pravico do odpovedi splavarske voznje (prevelik vodotok, izredne vremenske in druge razmere). V tern primeru je podjetje Vas profit d.o.o. dolzno kupcu povrniti 100% vplacanega zneska. Podjetje Vas profit d.o.o. ima pravico tudi do spremembe programa splavarjenja v primeru nastanka izrednih pogojev (kot prevelik vodotok, ter nevihte in druge izredne razmere). V primeru visokega vodotoka, ki ne zagotavlja varne plovbe ima podjetje Vas profit d.o.o. pravico do izvedbe programa na splavu privezanem v splavarskem pristanu. V tern primeru ima dolznost potniku povrniti 30% vplacanega zneska splavarske vozovnice.

REKLAMACIJE
Potnikom priporocamo reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem v kolikor gre za reklamacijo, ki jo je mozno resiti takoj. Narocnik oziroma kupec ima pravico do pritozbe in reklamacije storitve tudi pisno v dveh mesecih po opravljeni storitvi. Kupec naj pisno reklamacijo priporoceno poslje na naslov: Vas profit d.o.o., Gortina 145b, 2366 Muta. Brez pisne reklamacije podjetje Vas profit d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znizanje cen ter odskodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vlozi pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti prilozeno reklamaciji. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji prilozi ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Visina reklamacije je v vsakem primeru omejena z visino vplacanega zneska.

SPORI
Za resevanje sporov je pristojno okrajno sodisce Slovenj Gradec.

Splosni pogoji za kupce turističnih aranžmajev

Ti splošni pogoji so sestavni del dogovora za izvedbo turisticnega aranzmaja, ki ga skleneta druzba Vas profit d.o.o. in kupec, ki se prijavlja za dolocen turisticni aranzma. Splosni pogoji veljajo le za turisticne aranzmaje, ki jih organizira podjetje Vas profit d.o.o. torej za primere, kjer podjetje Vas profit d.o.o. nastopa kot organizator turisticnega aranzmaja. Splosni pogoji so objavljeni na spletni strani www.splavarjenje.com. Splosni pogoji so sestavni del narocilnice. Z nakupom drugih turisticnih produktov ali podpisom narocilnice potnik, kupec, narocnik soglasa, da je seznanjen s splosnimi pogoji in se z njimi strinja. Turisticni aranzma je vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali vec naslednjih storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni, ce storitev traja nepretrgoma vec kot 24 ur ali vkljucuje nastanitev preko noci: -prevoz, nastanitev, druge turisticne storitve, ki predstavljajo pomemben del turisticnega aranzmaja (ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti in podobno).
Potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitev prenocevanja je izlet. Ne glede na dolocbo prejsnjega odstavka, se za turisticni aranzma steje izlet, ce vkljucuje vnaprej dogovorjeno kombinacijo dveh ali vec v prvi in tretji alineji prejsnjega odstavka navedenih storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni in zanj veljajo vse dolocbe tega zakona, ki se nanasajo na turisticni aranzma.

POMEMBNO
Podjetje Vas profit d.o.o. nastopa kot organizator turisticnega aranzmaja izkljucno, ce je predmet nakupa turisticni aranzma in se tako tudi navaja na racunu in ponudbi. Podjetje Vas profit lahko potrosniku (pravni ali fizicni osebi) tudi samo proda vstopnico ali storitev posameznega ponudnika. V tern primeru podjetje Vas profit d.o.o. ne nastopa kot organizator, ampak kot posrednik. V tern primeru potrosnik sam prevzema organizacijo izleta. V primeru, da podjetje Vas profit le priporoca posamezen turisticni produkt in ga tudi ne zaracunava podjetje Vas profit nastopa zgolj kot informator. Vee o tern v splosnih pogojih za kupce vozovnic za splavarjenje po reki Dravi in kupce vstopnic ali storitev drugih turisticnih produktov, ki so predmet prodaje podjetja Vas profit d.o.o.

NAROčILA IN ODPOVED
Podjetje Vas profit d.o.o. ne vraca denarja za ze placano stevilo oseb v kolikor je na dan koriscenja storitve stevilo potnikov manjse ad narocenega, razen v primeru odjave v dolocenih rokih. Podjetje Vas profit d.o.o. v primeru placila na dan koriscenja storitve zaracuna naroceno stevilo oseb, tudi ce je dejansko stevilo oseb manjse ad narocenega. Rezervacija je opravljena s potrditvijo termina z narocilnico. Od dneva vase potrditve rezervacije odklanjamo □stale povprasevalce, zato vam v primeru odpovedi zaracunavamo stroske odpovedi. Pod naslednjimi pogoji: Narocnik ima moznost odpovedi najkasneje 14 dni pred izvedbo brez stroskov odpovedi. Za odpovedi 7-14 dni pred izvedbo narocnik placa 50% od vrednosti rezervacije. Odpoved 7 dni pred izvedbo izleta je mozna a narocnik placa celotno vrednost narocenega izleta. Narocnik v obeh primerih (50% placilo in 100% placilo zaradi odpovedi) lahko koristi placano storitev na drug term in v obdobju 12 mesecevod pisne odpovedi.

CENE
Cene so v EUR in navedene na veljavnem ceniku podjetja Vas profit d.o.o. ali na vsaki izdani ponudbi glede na zelje potnika/kupca. PLACILNI POGOJI
Po ponudbi/predracunu 100% dva dni pred prihodom na izlet.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Podjetje Vas profit d.o.o. pravico do odpovedi izleta, ce pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tern nastanejo izredne okoliscine, ki jih ni bilo mogoce pricakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti in so te okoliscine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, ce bi bile takrat podane/znane. V primeru, da podjetje Vas profit d.o.o. odpove izvedbo izleta, ima potnik pravico do celotnega povracila vplacane cene izleta. 0 odpovedi mora podjetje vas profit d.o.o. kupca obvestiti takoj ob nastanku izrednih okoliscin. Organizator programa (podjetje Vas profit d.o.o.) ima pravico tudi do spremembe programa zaradi izrednih okoliscin, ki jih ni mozno predvideti, se jim izogniti, ali jih kako drugace prepreciti. V tern primeru organizator obvesti kupca in skupaj najdeta najboljso resitev za izvedbo izleta, vprimeru, da se resitev ne najde se izlet odpove.

TURISTIČNO VODENJE
Vodenje izletov opravljajo kvalitetni vodniki z ustreznimi lincencami v skladu z zakonom.

REKLAMACIJE
Potnik je dolzan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tern pisno ali v drugi ustrezni obliki obvestiti vodnika oz. podjetje Vas profit d.o.o. v vseh primerih, kjer podjetje Vas profit d.o.o. nastopa kot organizator izleta. Ee pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik vlozi reklamacijo najkasneje v dveh mesecih po koncanem potovanju oziroma izletu, sicer se reklamacija ne uposteva. Potnik je dolzan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve z dobrim namenom. Potnik lahko vlozi reklamacijo pisno v predpisanem roku (2 meseca od opravljene storitve). Potnik naj pisno reklamacijo priporoceno poslje na naslov: Vas profit d.o.o., Gortina 145b, 2366 Muta. Brez pisne reklamacije podjetje Vas profit d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znizanje cen ter odskodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vlozi pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti prilozeno reklamaciji. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji prilozi ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Visina reklamacije je v vsakem primeru omejena z visino vplacanega aranzmaja. Ce po krivdi podjetja Vas profit d.o.o. ni prislo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do reklamacije v visini placane vrednosti neizvedenih storitev. To dolocilo ne velja v primeru, ce ima podjetje Vas profit d.o.o. pravico do odpovedi aranzmaja ali spremembe programa, skladno z dolocili teh splosnih pogojev in zakona.

Splošni pogoji za kupce drugih turističnih produktov, ki so predmet prodaje podjetja Vas profit d.o.o.

SPLOSNA DOLOCILA
Ti splosni pogoji veljajo za kupce drugih turisticnih produktov, ki so predmet prodaje podjetja Vas profit d.o.o ..
Drugi turisticni produkti so: vstopnica za voznjo s turisticnim vlakcem na kmetiji Klancnik, ogled kmetije klancnik, ogled hise mojstrovin Perger, ogled Libelic, ogled cerkve sv. Jurij in ogled Pohovega mlina (ZA KUPCE SPLAVARJENJA PO REKI DRAVI VELJAJO SPLOŠNI POGOJI ZA KUPCE SPLAVARSKIH VOZOVNIC)
Splosni pogoji veljajo tako za individualne kupce, kot organizatorje skupine in turisticne agencije in so javno objavljeni na www.splavarjenje.com in na prodajnem mestu. Splosni pogoji so sestavni del narocilnice. Z nakupom drugih turisticnih produktov ali podpisom narocilnice potnik, kupec, narocnik soglasa, da je seznanjen s splosnimi pogoji in se z njimi strinja.

POMEMBNO
podjetje Vas profit d.o.o. v primeru prodaje vstopnice ali turisticne storitve ne nastopa kot organizator turisticnega aranzmaja ali vasega izleta. Podjetje Vas profit d.o.o. potrosniku (pravni ali fizicni osebi) samo proda vstopnico ali storitev za posameznega turisticnega ponudnika (npr.: OGLED KMETIJE KLNACNIK, OBISK POLOVEGA MLINA, LIBELICE in druge produkte, ki so predmet prodaje podjetja Vas profit d.o.o.). V tern primeru podjetje Vas profit d.o.o. ne nastopa kot organizator, ampak kot posrednik. V tern primeru uveljavlja potnik vse reklamacije na kraju samem (direktno pri ponudniku, katerega storitev je kupil) in tudi sam prevzema organizacijo izleta. V primeru, da podjetje Vas profit le priporoca posamezen turisticni produkt in ga tudi ne zaracunava podjetje Vas profit nastopa zgolj kot informator in ne kot posrednik. T udi v tern primeru potnik uveljavlja vse reklamacije na kraju samem in sam prevzema organizacijo izleta.

NAROČILA IN ODPOVED
Podjetje Vas profit d.o.o. ne vraca denarja za ze placano stevilo oseb v kolikor je na dan koriscenja storitve stevilo potnikov manjse ad narocenega, razen v primeru odjave v dolocenih rokih. Podjetje Vas profit d.o.o. v primeru placila na dan koriscenja storitve zaracuna naroceno stevilo oseb, tudi ce je dejansko stevilo oseb manjse ad narocenega. Rezervacija je opravljena s potrditvijo termina z narocilnico. Od dneva vase potrditve rezervacije odklanjamo □stale povprasevalce, zato vam v primeru odpovedi zaracunavamo stroske odpovedi. Pod naslednjimi pogoji: Narocnik ima moznost odpovedi najkasneje 14 dni pred izvedbo brez stroskov odpovedi. Za odpovedi 7-14 dni pred izvedbo narocnik placa 50% od vrednosti rezervacije. Odpoved 7 dni pred izvedbo izleta je mozna a narocnik placa celotno vrednost narocenega izleta. Narocnik v obeh primerih (50% placilo in 100% placilo zaradi odpovedi) lahko koristi placano storitevna drug term in vobdobju 12 mesecev ad pisne odpovedi.

NAKUP VSTOPNICE IN REZERVACIJA/NAJAVA PRI PONUDNIKU.
Nakup vstopnice se ne pomeni rezervacijo. Rezervacija je opravljena s potrditvijo datuma prihoda z narocilom pri posameznem ponudniku. Vstopnica ali potrdilo o placilu je obvezni dokument za koriscenje storitve pri posameznem ponudniku.

PLAČILO
Potniki izbrano storitev, ki je predmet prodaje podjetja Vas profit d.o.o. placajo po predracunu ali na prodajnem mestu vsplavarskem pristanu.

CENA
Cene drugih turisticnih storitev so objavljene na uradnem ceniku podjetja Vas profit d.o.o .. Cenik je objavljen na spletni strani www.splavarjenje.com.

DOKUMENTI
Organizatorji skupin in turisticne agencije morajo osebju na prodajnem mestu ob prevzemu ali placilu vstopnic za druge turisticne produkte predloziti potrjeno rezervacijo za narocene storitve ali potrdilo o predplacilu.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Podjetje Vas profit d.o.o. nastopa kot prodajalec turisticnega produkta zato za izvedbo storitve po programu, ki je pre met nakupa odgovarja ponudnik. Podjetje Vas profit d.o.o. pa bo vsekakor naredilo vse, da bo zastopalo interese kupca v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Ponudnik ima v primeru nezadostnega stevila prijavljenih oseb in drugih nepredvidenih in izrednih dogodkov, ki ne omogocajo izvedbe programa, pravico do odpovedi ali spremembe programa. Ponudnik ima pravico do spremembe programa v primeru nastanka izrednih pogojev (naravne nesrece in druge izredne razmere). Ponudnik mora o spremembi programa ali odpovedi progrma na dan rezervacije takoj obvestiti potrosnika. V tern primeru odpovedi se kupcu povrne celoten vplacan znesek.

REKLAMACIJE
Potnik je dolzan reklamirati uslugo ali storitev pri ponudniku katerega storitev je predmet nakupa ali reklamacije. Podjetje Vas profit d.o.o. ni odgovorno za resevanje morebitnih sporov ali reklamacij, ki bi nastale zaradi nezadovoljivo opravljene storitve za le to odgovarja ponudnik. Vese/i pa bomo ce nas o morebitnih nepravilnostih kupec obvesti. Narocnik oziroma kupec ima pravico do pritozbe in reklamacije storitve ponudnika in sicer pri ponudniku takoj na mestu ali pisno v dveh mesecih po oprovljeni storitvi. SPORI la resevanje sporov je pristojno okrajno sodisce Slovenj Gradec. Ti splosni pogoji veljojo ad 9.6.2014 dolje. Vos profit d.o.o.,Gortino 145 b, 2366 Muta, Slovenija.

Vaš profit d.o.o.   I   All rights reserved 2019   I   © ctrl.media